วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
งานทะเบียน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

        ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564         

หลักสูตร ปวช.

ประเภทวิชา/สาขา            

ระดับชั้น ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ปีที่ 1

 ปีที่ 2

ปีที่ 3

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

รวม 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม       

 -สาขาวิชาเครื่องกล               

44

47

43

134

-

-

0

134

 -สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

45

44

44

133

-

-

0

133

รวมอุตสาหกรรม

89

91

87

267

-

-

0

267

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม         

  -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

79

77

39

195

-

-

-

195

รวมพาณิชยกรรม

79

77

39

195

-

-

0

195

รวมทั้งสิ้น

462

หลักสูตร ปวส.

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม         

 -สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

-

-

-           

0

33

33

66

66

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

0

33

33

66

66

 

รวมทั้งหมด ปวช. และ ปวส. 528 คน