วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ

รายละเอียดการอนุญาต

วิทยาลัยเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  SAKONNAKHON TECHNICAL VOCATIONS  TECHNOLOGICAL COLLEGE

เปิดสอนประเภท  อาชีวศึกษา ระดับชั้น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ความจุนักเรียนทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี  ,๒๖๐  คน  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕๕  หมู่ที่ ๔ ถนนเลี่ยงเมืองสกล – นาแก  ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๙๐๒๒๔ โทรสาร๐๔๒-๐๙๐๒๒๔  

เครื่องหมายของวิทยาลัยฯ คือ ตราประจำวิทยาลัยฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน วงนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร  วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ระหว่างเส้นรอบวงนอกกับเส้นรอบวงในห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร เขียนเป็นตัวอักษรว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครภายในวงกลมเป็นรูปพระธาตุเชิงชุม ปลายยอดเปล่งรัศมี อยู่บนเรือพญานาคใต้ฐานเป็นรูปฟันเฟืองลอยอยู่บนหนองหารหลวง 

ผู้อำนวยการคนแรก นายทันสมัย บุตรชาติ ตามหนังสือขออนุญาตให้เป็นผู้อำนวยการแต่งตั้งวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อมา นางอังศุมาลิน วิรุฬห์ทรัพย์ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ตามหนังสือใบอนุญาตการแต่งตั้งวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน