วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ลำดับ

สาขางาน

จำนวนห้อง

อาคาร

1

ช่างยนต์

ห้องเรียน 3

1,2

 

 

ห้องปฏิบัติ 1

อาคารปฏิบัติช่างยนต์

2

อิเล็กทรอนิกส์

ห้องเรียน 3

1,2

 

 

ห้องปฏิบัติ 1

อาคารปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์

3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ห้องเรียน 3

 

1,2

 

 

ห้องปฏิบัติ 1

1

4

ห้องประชุม

1

ห้องประชุม

5

ศาลากลางน้ำ

1

ศาลากลางน้ำ

6

โรงอาหาร

1

โรงอาหาร

7

โรงจอดรถครู

1

โรงจอดรถครู

8

โรงจอดรถนักเรียน

1

โรงจอดรถนักเรียน


สรุปจำนวนอาคาร

-          ห้องเรียนจำนวน 9 ห้อง / อาคาร 1 และ 2

-          ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง / อาคาร 1 อาคารปฏิบัติช่างยนต์ และอาคารปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์

-          ห้องประชุม 1 ห้อง

-          ศาลากลางน้ำ 1 อาคาร

-          โรงอาหาร 1 อาคาร

-          โรงจอดรถครู 1 อาคาร

-          โรงจอดรถนักเรียน 1 อาคาร

รวมทั้งหมด 9 อาคาร