วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.34 KB
ปฏิทินกิจกรรม

 

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

          วันที่                                                    กิจกรรม

1 กรกฎาคม  2563                                             ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

1 กรกฎาคม  2563                                             ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

2 -3 กรกฎาคม 2563                                           อบรมคอมพิวเตอร์ ICT

6 กรกฎาคม 2563                                              วันหยุดชดเชย (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

7 กรกฎาคม 2563                                              เปิดเรียนทุกระดับชั้นปี

9 กรกฎาคม 2563                                              กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

10 กรกฎาคม 2563                                             กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา  

14 กรกฎาคม 2563                                             โครงการสำรวจการมีงานทำ และศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

21 กรกฎาคม 2563                                             โครงการสำรวจการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบการอาชีพอิสระ

23 กรกฎาคม 2563                                             ทำความร่วมมือการฝึกงานนักเรียนกับสถานประกอบการ

27 กรกฎาคม 2563                                             กิจกรรมวันพ่อ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)

28 กรกฎาคม 2563                                             วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)

29 กรกฎาคม 2563                                             กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่

6  สิงหาคม  2563                                              กิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา

11 สิงหาคม 2563                                              กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า                                                             สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563                                              วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า                                                                   สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

13-14 สิงหาคม 2563                                          เข้าค่ายคุณธรรม          

17-21 สิงหาคม 2563                                          นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบ

18 สิงหาคม 2563                                              กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

21 สิงหาคม 2563                                              โครงการงานวิจัยครูผู้สอน

       สิงหาคม 2563                                            กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะศึกษา

       สิงหาคม 2563                                            การแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษาสกลนคร

28 สิงหาคม 2563                                              โครงการพัฒนาครู

3 - 4 กันยายน 2563                                           สอบกลางภาคทุกระดับชั้น

9 กันยายน 2563                                                โครงการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

14 กันยายน 2563                                              โครงการนิเทศครูผู้สอน

18 กันยายน 2563                                              โครงการศูนย์บ่มเพาะ

24 กันยายน 2563                                              โครงการสำรวจความพึงพอใจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน10

5-9 ตุลาคม 2563                                               โครงการสอนซ่อมเสริม

13 ตุลาคม 2563                                                วันหยุด (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

16  ตุลาคน 2563                                               โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์   

                     ความเร็วสูง

23 ตุลาคม 2563                                                วันปิยมหาราช

27-30 ตุลาคม 2563                                           กิจกรรมทัศนศึกษา

4 - 6 พฤศจิกายน 2563                                        สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ปวช และ ปวส.

13 พฤศจิกายน 2563                                           ประกาศผลสอบ

16 – 30 พฤศจิกายน 2563                                    ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

16-27 พฤศจิกายน 2563                                       ปรับปรุงห้องสมุด