วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร

1.นายสมชาย           สมบูรณ์                       ผู้รับใบอนุญาต

2.นางบรรจบ            สมบูรณ์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นายสมหมาย         สีชาติ                         ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

4.นายบรรพต           วิรุฬห์ทรัพย์                  ผู้แทนครู

5.นางอังศุมาลิน        วิรุฬห์ทรัพย์                 ผู้อำนวยการโรงเรียน

6.นางสาวหทัยชนก    สมบุรณ์                      ผู้จัดการโรงเรียน