วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๔๖) กรมอาชีวศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ และหลักสูตรอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต และหลักสูตรอาชีวศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๖ และต่อมาได้เปลี่ยนหลักสูตรที่กรมอาชีวศึกษาได้พัฒนาและประกาศใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปวช.พุทธศักราช ๒๕๖๒ และหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปวส. พุทธสักราช ๒๕๖๓

 รอบเช้าและ รอบบ่าย โดยจัดการเรียนการสอนดังนี้

    - หลักสูตร ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  - หลักสูตร ปวช.ประเภทวิชาอุสหกรรม สาขางานยานยนต์ และการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

    - หลักสูตร ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน