วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

วิชาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน  สร้างคุณประโยชน์ชาติ

เป็นปรัชญาการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร  ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ และความดีควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกำลังคนในชาติ


วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีสกลนครได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพมาตรฐาน  โดยเน้น  คุณธรรม  นำความรู้  คู่ความคิด  มีทักษะวิชาชีพพร้อมวิชาการเพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ดำรงชีวิตอย่างมีสติปัญญาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี มีความเป็นไทยพร้อมที่จะก้าวไกลสู่สากล


พันธกิจ (Mission)

๑. บริหารจัดการโดยบุคลากรทุกคนทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย วางแผนและร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตน เพื่อพัฒนางานได้อย่างเต็มที่

๒. บริหารจัดการโดยบุคลากรทุกคนทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย วางแผนและร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตน เพื่อพัฒนางานได้อย่างเต็มที่

๓. บริหารจัดการโดยบุคลากรทุกคนทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย วางแผนและร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตน เพื่อพัฒนางานได้อย่างเต็มที่

๔. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนำเสนอวิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน