วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร
655 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-090-224
ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็นมา
ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย หจก.ไทยคอมมูนิตี้ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ อินดัสทรี โดยนายสมชาย สมบูรณ์ เป็นเจ้าของในการจัดตั้งโรงเรียน(ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ ๐๔๑๔๒-๐๒/๒๕๕๓) โรงเรียนได้อาศัยพื้นที่ภายในบริเวณตั้งอยู่ที่ ๓๐๘ ม.๔ ถ.เลี่ยงเมืองสกล-นาแก ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร อาคารเรียนถาวรคสล.๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
      

ต่อมาวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย หจก.ไทยคอมมูนิตี้ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ อินดัสทรี โดยนายสมชาย สมบูรณ์ ได้มีการย้ายที่จัดตั้งสถานศึกษาเดิม ย้ายสถานที่ตั้งมาที่ ๖๕๕ หมู่ ๔ ถนนเลี่ยงเมืองสกล-นาแก ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๘ ไร่ ๓๒ ตาราวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนพื้นดินรายละเอียดแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายตราสารจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร

ต่อมาวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทางวิทยาลัยได้ขอโอนและรับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร อนุญาตให้ หจก.ไทยคอมมูนิตี้ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ อินดัสทรี (ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ ๐๔๑๔๒-๐๒/๒๕๕๓) ให้แก่ นายสมชาย สมบูรณ์